รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโครงการฝึกอบรมสัมมนา

10 ก.ย. 61

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร