ข้อมูลพื้นฐาน

ทรัพยากรน้ำ

          พื้นที่แหล่งน้ำของเทศบาลตำบลนกออกส่วนใหญ่จะเป็นลำห้วยขนาดเล็ก   และสระน้ำสาธารณะประโยชน์เป็นแหล่งน้ำหลักที่สำคัญ  ซึ่งประชาชนได้อาศัย อุปโภค – บริโภค  และการเกษตรกรรมได้ใช้น้ำจากลำห้วยธรรมชาติและคลองส่งน้ำชลประทาน  สำหรับลำห้วยที่ไหลผ่านพื้นที่เทศบาลตำบลนกออกที่สำคัญมี ๒ สาย คือ ลำพระเพลิง และ ลำสำราย
ปัจจุบันการพัฒนาลุ่มน้ำในเขตเทศบาลตำบลนกออก   ทางเทศบาลตำบลนกออกและหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาดำเนินการ  เช่น  การขุดลอกลำห้วย การก่อสร้างฝาย  การขุดเจาะบ่อบาดาลและบ่อสาธารณะ การพัฒนาดังกล่าวยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน

ทรัพยากรดิน

         สภาพพื้นดินจะมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย การเก็บกักน้ำอยู่ในระดับปานกลางคุณภาพดินมีความสมบูรณ์ต่ำ  ยังคงต้องมีการพัฒนาคุณภาพต่อไป ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนกออกส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักการปรับปรุงคุณภาพดิน ต้องให้ความรู้แก่ประชาชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สภาพเศรษฐกิจ

          ๑. อาชีพประชากรในเขตพื้นที่ตำบลนกออก  ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม  เช่น  ทำไร่  ทำนา   เลี้ยงสัตว์  เป็นต้น ส่วนที่เหลือมีอาชีพรับจ้าง  ค้าขาย  และรับราชการ

          ๒. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล

–  ธนาคาร –   แห่ง
–  โรงแรม ๑  แห่ง
–  ปั้มน้ำมันและก๊าซ  (ขนาดเล็กและมือหมุน) ๖  แห่ง
–  โรงงานอุตสาหกรรม –   แห่ง
–  โรงสีข้าว ๑๐แห่ง
–  โรงงานผลิตอิฐบล็อกเสาปูน ๑  แห่ง

 

 

 

 

 

สภาพสังคม

๑. การศึกษา
–  โรงเรียนประถมศึกษา ๔     แห่ง
–  โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑     แห่ง
–  โรงเรียนอาชีวศึกษา –      แห่ง
–  โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง –      แห่ง
–  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านห้องสมุดประชาชน ๑๐   แห่ง
๒. สถาบันและองค์กรศาสนา
–    วัด / สำนักสงฆ์ ๖     แห่ง
–    มัสยิด –      แห่ง
–    ศาลเจ้า –      แห่ง
–    โบสถ์ –      แห่ง
๓. สาธารณสุข
–    โรงพยาบาลของรัฐขนาด –      แห่ง
–    สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน ๒     แห่ง
–    สถาบันพยาบาลเอกชน –      แห่ง
–    ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  (ศสมช) ๑๐   แห่ง
–    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ ๑๐๐  แห่ง
๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ป้อมตำรวจ  (สายตรวจตำบล) ๑     แห่ง
จำนวนคดีอาชญากรรม ๑๔๔  คดี
แยกเป็น
๑.  คดีทำร้ายร่างกาย  ๔      คดี
๒.  การพนัน  ๓      คดี
๓.  พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ ๖       คดี
๔.  คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ๒       คดี
๕.  คดีจราจรทางบก ๑๐     คดี
๗.  สิ่งเสพติดให้โทษ ๑       คดี


สภาพทางโครงการบริการพื้นฐาน

๑.การคมนาคม

การคมนาคมของเทศบาลตำบลนกออก   มีถนนสายหลัก  อยู่  ๔  สาย  เป็นทางลาดยาง  คือ

๑.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๐๔ (สายนครราชสีมา – กบินทร์บุรี)  ตัดผ่าน  หมู่ที่  ๗,๘
๒.  ถนนเลียบคลองชลประทานสายปักธงชัย – โชคชัย   ตัดผ่าน  หมู่ที่  ๑,๒,๘,๑๐
๓.  ถนน  รพช. สายนกออก – หนองปรือ  ตัดผ่าน  หมู่ที่  ๓,๔,๕,๖,๑๐
๔.  ถนนสายทางเข้าปราสาทบ้านปรางค์  ตัดผ่าน  หมู่ที่  ๒,๕,๘,๙

ส่วนภายในหมู่บ้านจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ถนนหินคลุก   และถนนลูกรัง

๒.  การโทรคมนาคม

–     ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข –  แห่ง
–     สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ –  แห่ง
–     ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ๖  แห่ง

๓.  การไฟฟ้า

          ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนกออก  มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแสดงจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า อัตราร้อยละ  ๑๐๐

๔.  แหล่งน้ำ

           มีลำน้ำ  ลำคลอง  ลำห้วย   จำนวน  ๖ สาย

๑. คลองลำพระเพลิง ไหลผ่าน หมู่ที่  ๑ , ๒ , ๕ , ๖ , ๘ , ๙ , ๑๐ ยาว ๑๑,๕๐๐ เมตร กว้าง ๒๐ เมตร  ลึก ๓ เมตร  มีน้ำ ๒.๕  เมตร  ปริมาตรน้ำ  ๕๗๒,๐๐๐  ลูกบาศก์เมตร
๒. คลองลำสำราย ไหลผ่าน หมู่ที่ ๑, ๒ , ๗ , ๑๐  ยาว ๗,๙๐๐  เมตร กว้าง ๑๔  เมตร  ลึก  ๒.๕  เมตร  มีน้ำ  ๒  เมตร  ปริมาตรน้ำ  ๑๒๑,๘๐๐  ลูกบาศก์เมตร
๓. คลองบุโกรก  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ยาว  ๑,๖๐๐  เมตร  กว้าง ๑๒  เมตร  ลึก ๑.๕ เมตร  มีน้ำ ๑ เมตร  ปริมาตรน้ำ ๑๙,๒๐๐  ลูกบาศก์เมตร
๔. คลองพระ  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓  ยาว  ๒,๔๕๐  เมตร   กว้าง ๘  เมตร  ลึก ๓ เมตร   มีน้ำ ๒ เมตร    ปริมาตรน้ำ ๓๙,๒๐๐  ลูกบาศก์เมตร
๕. คลองกลางบ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ยาว ๘๐๐ เมตร กว้าง ๑๐ เมตร  ลึก ๒.๕ เมตร มีน้ำ ๑.๕ เมตร  ปริมาตรน้ำ  ๑๒,๐๐๐  ลูกบาศก์เมตร
๖.  คลองยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐  ยาว ๑,๓๐๐ เมตร กว้าง ๘ เมตร ลึก ๓ เมตร  มีน้ำ  ๒.๕  เมตร  ปริมาตรน้ำ  ๒๖,๐๐๐  ลูกบาศก์เมตร
๗.  คลองชลประทาน  จากเขื่อนลำพระเพลิงไหลผ่านทางตอนเหนือของตำบล  ๑  สาย

๕. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          ฝายกั้นน้ำ   จำนวน    ๔  แห่ง

๑.  คลองลำพระเพลิง   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑   ยาว   ๒๐  เมตร   สูง   ๒  เมตร   ๑  ตัว
๒.  คลองลำพระเพลิง   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕   ยาว   ๒๐  เมตร   สูง   ๒  เมตร   ๒  ตัว
๓.  คลองลำพระเพลิง   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙   ยาว   ๑๔  เมตร   สูง   ๑  เมตร   ๑  ตัว

–    สระน้ำ ๗๒      แห่ง
–    บ่อน้ำตื้น ๓๘      แห่ง
–    บ่อโยก ๙๙      แห่ง
–    ประปาหมู่บ้าน ๘        แห่ง
–    บ่อน้ำที่ประชาชนขุดใช้ ๑๐      แห่ง
–    ประปาภูมิภาค ๑        แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

          ๑.  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

– ป่าไม้
– ที่สาธารณะประโยชน์  ๒๐๘   ไร่  ๒ งาน

          ๒. มวลชนจัดตั้ง

–     ลูกเสือชาวบ้าน ๓         รุ่น ๒๐๐   คน
–     ไทยอาสาป้องกันชาติ –          รุ่น –         คน
–     อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๒         รุ่น ๑๒๔  คน
–     กรรมการหมู่บ้าน ๑๐๐    คน
–     กลุ่ม อสม. ๑๐๐    คน
–     กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ๑๕      คน
–     กลุ่มเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวนาปี ๑๐๐    คน
–     กลุ่มออมทรัพย์ประจำหมู่บ้าน ๕๐๐    คน