รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคลโครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น

10 ก.ย. 61

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑