o42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

20 เม.ย. 64

รายงานสรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสITAปี2563

เอกสารแนบรายงานสรุปผลการประเมิน ITAผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

เอกสารแนบรายงานสรุปผลการประเมิน ITAผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เอกสารแนบรายงานสรุปผลการประเมิน ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563