o35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

20 เม.ย. 64

นายสังคม  ทะสุนทร  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  นายกเทศมนตรีตำบลนกออก  จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  โดยเน้นย้ำให้บุคลการในสังกัด  ให้ความสำคัญกับการปรับปรุง  การพัฒนา  และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  ปลอดจากการทุจริตประพฤติชอบ และได้แสดงเจตจำนงค์ของผู้บริหาร  ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลนกออก