o13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

08 เม.ย. 64

คู่มือแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐

คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชน