กองช่าง

นายพิชัย เขตตภูมิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพิชัย เขตตภูมิวัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอนุสรณ์ ศรนารายณ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายอนุสรณ์ ศรนารายณ์

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

-ว่าง-
นายช่างโยธา

-ว่าง-

นายช่างโยธา

นายสุพจ ขอนเกษม
คนงานทั่วไป

นายสุพจ ขอนเกษม

คนงานทั่วไป

นายพนม โคตรจังหรีด
คนงานทั่วไป

นายพนม โคตรจังหรีด

คนงานทั่วไป

นายจิรวัฒน์ รัตนมณีนิล
จ้างเหมา

นายจิรวัฒน์ รัตนมณีนิล

จ้างเหมา

นางสาวธนาพร กายสำโรง
จ้างเหมา

นางสาวธนาพร กายสำโรง

จ้างเหมา