หัวหน้าส่วนราชการ

นายสังคม ทะสุนทร
ปลัดเทศบาลตำบลนกออก
โทรศัพท์ 0819776081

นายสังคม ทะสุนทร

ปลัดเทศบาลตำบลนกออก

โทรศัพท์ 0819776081

ว่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลนกออก

ว่าง

รองปลัดเทศบาลตำบลนกออก

นายสังคม ทะสุนทร
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายสังคม ทะสุนทร

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางประไพพร สุดสายออ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 0897227278

นางประไพพร สุดสายออ

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 0897227278

นายพิชัย เขตต์ภูมิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 0857801177

นายพิชัย เขตต์ภูมิวัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 0857801177

นายกฤติ ศิริกาญจนพงศ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทรศํพท์ 0944664619

นายกฤติ ศิริกาญจนพงศ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

โทรศํพท์ 0944664619