สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัด

นายสังคม ทะสุนทร
ปลัดเทศบาลตำบลนกออก

นายสังคม ทะสุนทร

ปลัดเทศบาลตำบลนกออก

นางรสสุคนธ์ ศุภนคร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางรสสุคนธ์ ศุภนคร

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางดวงพร ฟักบุญเลิศ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางดวงพร ฟักบุญเลิศ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวเตือนใจ จรสระน้อย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเตือนใจ จรสระน้อย

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวไพริน แทนจะโปะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวไพริน แทนจะโปะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวพรชนก กาศพรมราช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวพรชนก กาศพรมราช

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสาวิตรี แขกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสาวิตรี แขกระโทก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ว่าง
นักประชาสัมพันธ์

ว่าง

นักประชาสัมพันธ์

ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ว่าง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลูกจ้างประจำ

นายสมชาย งามกิ่ง
ภารโรง

นายสมชาย งามกิ่ง

ภารโรง

พนักงานจ้าง

นายวิทูล ชัชวาลย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายวิทูล ชัชวาลย์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวชฎานิศ กิตติโสภาวัต
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวชฎานิศ กิตติโสภาวัต

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวชนัญพร พันธ์สระน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชนัญพร พันธ์สระน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิจารณ์ รักษาวงค์
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายวิจารณ์ รักษาวงค์

พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมชาย เชื้อศรีจันทร์
คนงานทั่วไป

นายสมชาย เชื้อศรีจันทร์

คนงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ ฉัตรสระน้อย
คนงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ ฉัตรสระน้อย

คนงานทั่วไป

นายวิเชียร ลาภาสระน้อย
คนงานทั่วไป

นายวิเชียร ลาภาสระน้อย

คนงานทั่วไป

นายอำนวย ทวนสระน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอำนวย ทวนสระน้อย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายมานพ เรไรสระน้อย
คนงานทั่วไป

นายมานพ เรไรสระน้อย

คนงานทั่วไป

นายเกรียงไกร ฉิ่งสระน้อย
คนงานทั่วไป

นายเกรียงไกร ฉิ่งสระน้อย

คนงานทั่วไป

นายประสาน มิลดอน
จ้างเหมา (พนักงานดับเพลิง)

นายประสาน มิลดอน

จ้างเหมา (พนักงานดับเพลิง)

สุพจน์ อินทะวงษ์
จ้างเหมา (คนสวน)

สุพจน์ อินทะวงษ์

จ้างเหมา (คนสวน)

นายณัฐวุฒิ รัตนฉิมพลี
จ้างเหมา (พนักงานดับเพลิง)

นายณัฐวุฒิ รัตนฉิมพลี

จ้างเหมา (พนักงานดับเพลิง)

นายภานุวัฒน์ เรไรสระน้อย
จ้างเหมา (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น)

นายภานุวัฒน์ เรไรสระน้อย

จ้างเหมา (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น)

นางสาวอรทัย ขรเกษม
จ้างเหมา (ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์)

นางสาวอรทัย ขรเกษม

จ้างเหมา (ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์)

นางสาวเมตตา เขตตะขบ
จ้างเหมา (แม่บ้าน)

นางสาวเมตตา เขตตะขบ

จ้างเหมา (แม่บ้าน)

นายปัญญา กรอกกระโทก

จ้างเหมา (ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)