สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัด

นางจรีภรณ์ ศรีรักษา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางจรีภรณ์ ศรีรักษา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

จ่าเอกสมโภชน์ อินทรงรัมย์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

จ่าเอกสมโภชน์ อินทรงรัมย์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวณัฐสินี พิมพ์เกิดมงคล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวณัฐสินี พิมพ์เกิดมงคล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวศิวาพร เกิดมงคล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศิวาพร เกิดมงคล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเรือนแก้ว เนียมวัฒนะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางเรือนแก้ว เนียมวัฒนะ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวเตือนใจ จรสระน้อย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเตือนใจ จรสระน้อย

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวไพริน แทนจะโปะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวไพริน แทนจะโปะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จ่าเอกวัฒนวุฒ ขาวจันทร์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

จ่าเอกวัฒนวุฒ ขาวจันทร์

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

จ่าสิบเอกพงษ์เทพ เกิดมงคล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ่าสิบเอกพงษ์เทพ เกิดมงคล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

นางสุภาภรณ์ รัตนฉิมพลี
คนงานทั่วไป

นางสุภาภรณ์ รัตนฉิมพลี

คนงานทั่วไป

นายเชาว์ บมสระน้อย
คนงานทั่วไป

นายเชาว์ บมสระน้อย

คนงานทั่วไป

นายสมชาย งามกิ่ง
ภารโรง

นายสมชาย งามกิ่ง

ภารโรง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายวิทูล ชัชวาลย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายวิทูล ชัชวาลย์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวจุฬารัตน์ เกิดมงคล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจุฬารัตน์ เกิดมงคล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชฎานิศ กิตติโสภาวัต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชฎานิศ กิตติโสภาวัต

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิจารณ์ รักษาวงค์
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายวิจารณ์ รักษาวงค์

พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมชาย เชื้อศรีจันทร์
คนงานทั่วไป

นายสมชาย เชื้อศรีจันทร์

คนงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ ฉัตรสระน้อย
คนงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ ฉัตรสระน้อย

คนงานทั่วไป

นายวิเชียร ลาภาสระน้อย
คนงานทั่วไป

นายวิเชียร ลาภาสระน้อย

คนงานทั่วไป

นายมานพ เรไรสระน้อย
คนงานทั่วไป

นายมานพ เรไรสระน้อย

คนงานทั่วไป

นายประสาน มิลดอน
จ้างเหมา (พนักงานดับเพลิง)

นายประสาน มิลดอน

จ้างเหมา (พนักงานดับเพลิง)

สุพจน์ อินทะวงษ์
จ้างเหมา (คนสวน)

สุพจน์ อินทะวงษ์

จ้างเหมา (คนสวน)

นายปรีชา แทนจะโปะ
จ้างเหมา (พนักงานดับเพลิง)

นายปรีชา แทนจะโปะ

จ้างเหมา (พนักงานดับเพลิง)

นายเสกสันติ สอนจะโปะ
จ้างเหมา(EMS)

นายเสกสันติ สอนจะโปะ

จ้างเหมา(EMS)

นายเกรียงไกร ฉิ่งสระน้อย
จ้างเหมา(EMS)

นายเกรียงไกร ฉิ่งสระน้อย

จ้างเหมา(EMS)