สมาชิกสภาเทศบาล

นายธงชัย จันทร์เรือง
ประธานสภาเทศบาลตำบลนกออก
โทรศัพท์ 0819776713

นายธงชัย จันทร์เรือง

ประธานสภาเทศบาลตำบลนกออก

โทรศัพท์ 0819776713

นางเฟื่อง ผิวฉิมพลี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนกออก
โทรศัพท์ 0986391784

นางเฟื่อง ผิวฉิมพลี

รองประธานสภาเทศบาลตำบลนกออก

โทรศัพท์ 0986391784

นายติ้ง สุขเกษม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ 0926573317

นายติ้ง สุขเกษม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทรศัพท์ 0926573317

นายณรงค์ชัย พันธุ์สระน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ 08336363115

นายณรงค์ชัย พันธุ์สระน้อย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทรศัพท์ 08336363115

นายสาคร มาสำโรง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ 0892867064

นายสาคร มาสำโรง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทรศัพท์ 0892867064

นายสมหวัง ดำริห์สระน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ 0807994622

นายสมหวัง ดำริห์สระน้อย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทรศัพท์ 0807994622

นายนครินท่ร์ งาสระน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ 0901837081

นายนครินท่ร์ งาสระน้อย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทรศัพท์ 0901837081

นางกัญญาภัทร คดสระน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ 0985924085

นางกัญญาภัทร คดสระน้อย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทรศัพท์ 0985924085

นายเชิด สืบครบุรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ 0856354470

นายเชิด สืบครบุรี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทรศัพท์ 0856354470

นายจัด แรมสระน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ 0934825273

นายจัด แรมสระน้อย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทรศัพท์ 0934825273

นายฉลอม ชัยจะโปะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ 0801678861

นายฉลอม ชัยจะโปะ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทรศัพท์ 0801678861

นายศุภกร สุขคลี่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ 088 2327826

นายศุภกร สุขคลี่

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทรศัพท์ 088 2327826