สมาชิกสภาเทศบาล

นายโพธิ์ พิณสระน้อย
ประธานสภา

นายโพธิ์ พิณสระน้อย

ประธานสภา

นางสำรวย คดสระน้อย
รองประธานสภา

นางสำรวย คดสระน้อย

รองประธานสภา

นายณรงค์ชัย พันธ์สระน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายณรงค์ชัย พันธ์สระน้อย

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายแดง แรมสระน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายแดง แรมสระน้อย

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายธงชัย จันทร์เรือง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายธงชัย จันทร์เรือง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นางเฟื่อง ผิวฉิมพลี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นางเฟื่อง ผิวฉิมพลี

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายเก้า ตรีครบุรี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายเก้า ตรีครบุรี

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายจัด แรมสระน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายจัด แรมสระน้อย

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายสมศักดิ์ ฉิ่งสระน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายสมศักดิ์ ฉิ่งสระน้อย

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นางมณีรัตน์ กลอนจะโปะ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นางมณีรัตน์ กลอนจะโปะ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายศรณรงค์ ลามจะโปะ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายศรณรงค์ ลามจะโปะ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2