คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์ สิทธิ์ปราโมทย์
นายกเทศมนตรีตำบลนกออก
โทรศัพท์ 0862608889

นายปราโมทย์ สิทธิ์ปราโมทย์

นายกเทศมนตรีตำบลนกออก

โทรศัพท์ 0862608889

นายประคอง สอนจะโปะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลนกออก
โทรศัพท์ 0810714888

นายประคอง สอนจะโปะ

รองนายกเทศมนตรีตำบลนกออก

โทรศัพท์ 0810714888

นายเชาว์ ผายสระน้อย
รองนายกเทศมนตรีตำบลนกออก
โทรศัพท์ 0898658431

นายเชาว์ ผายสระน้อย

รองนายกเทศมนตรีตำบลนกออก

โทรศัพท์ 0898658431

นายสุนทร สงฆ์สระน้อย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนกออก
โทรศัพท์ 0981053965

นายสุนทร สงฆ์สระน้อย

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนกออก

โทรศัพท์ 0981053965

นางทองใบ วันผักแว่น
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนกออก
โทรศัพท์ 0853089555

นางทองใบ วันผักแว่น

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนกออก

โทรศัพท์ 0853089555