กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายกฤติ ศิริกาญจนพงศ์
รองปลัดเทศบาลตำบลนกออก
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

นายกฤติ ศิริกาญจนพงศ์

รองปลัดเทศบาลตำบลนกออก

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวชโลธร แก้วไพฑูรย์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวชโลธร แก้วไพฑูรย์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาล

ว่าง

นักวิชาการสุขาภิบาล

พนักงานจ้าง

นางเพชรรัตน์ สอนจะโปะ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางเพชรรัตน์ สอนจะโปะ

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายบรรยงค์ สังสระน้อย
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายบรรยงค์ สังสระน้อย

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายเปรม ลาภาสระน้อย
จ้างเหมา (ผู้ช่วยงานป้องกันและควบคุมโรค)

นายเปรม ลาภาสระน้อย

จ้างเหมา (ผู้ช่วยงานป้องกันและควบคุมโรค)

นายเสกสันติ สอนจะโปะ
จ้างเหมา (EMS)

นายเสกสันติ สอนจะโปะ

จ้างเหมา (EMS)

นายสำพัน พวงลาว
จ้างเหมา (EMS)

นายสำพัน พวงลาว

จ้างเหมา (EMS)

นายสงกรานต์ พริกสระน้อย
จ้างเหมา (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ)

นายสงกรานต์ พริกสระน้อย

จ้างเหมา (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ)

นายกจร สัพจะโปะ
จ้างเหมา (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ)

นายกจร สัพจะโปะ

จ้างเหมา (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ)

นายศรณรงค์ ลามจะโปะ
จ้างเหมา (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ)

นายศรณรงค์ ลามจะโปะ

จ้างเหมา (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ)