กองคลัง

กองคลัง

นางประไพพร สุดสายออ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางประไพพร สุดสายออ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุชิตนนท์ สงฆ์สระน้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นายสุชิตนนท์ สงฆ์สระน้อย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวพรพรรณ จิตตโคตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวพรพรรณ จิตตโคตร

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวเกศสุดา ผายสระน้อย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวเกศสุดา ผายสระน้อย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสุภาพร สายสระน้อย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวสุภาพร สายสระน้อย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวอัยย์ญาดา ศัลย์วิเศษ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวอัยย์ญาดา ศัลย์วิเศษ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง

นางสาวจิตติมา จันทร์เรือง
ลูกมือช่างแผนที่ภาษี

นางสาวจิตติมา จันทร์เรือง

ลูกมือช่างแผนที่ภาษี

นายอุดม จามกิ่ง
คนงานทั่วไป

นายอุดม จามกิ่ง

คนงานทั่วไป

นายณัฐพล ตราสระน้อย
เจ้างเหมา

นายณัฐพล ตราสระน้อย

เจ้างเหมา

นางสุมิตร ไชยทองทิพย์
จ้างเหมา

นางสุมิตร ไชยทองทิพย์

จ้างเหมา

นางสาวชลธิดา พิงสระน้อย
จ้างเหมา

นางสาวชลธิดา พิงสระน้อย

จ้างเหมา