กองการศึกษา

กองการศึกษา

นางศิริกุล คัดสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางศิริกุล คัดสูงเนิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

สุทธิภัทร เผาะสูงเนิน
นักวิชาการศึกษา

สุทธิภัทร เผาะสูงเนิน

นักวิชาการศึกษา

นางสาวแจ่มจันทร์ ระภักดี
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวแจ่มจันทร์ ระภักดี

ครูผู้ดูแลเด็ก

ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก

ว่าง

ครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้าง

นางสาวิตรี แสนสระน้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวิตรี แสนสระน้อย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวน้ำทิพย์ ยุ่นประยงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวน้ำทิพย์ ยุ่นประยงค์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชนัญญา เธียรชัยมงคล
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชนัญญา เธียรชัยมงคล

ผู้ดูแลเด็ก