ประวัติความเป็นมา

         เทศบาลตำบลนกออกได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่  ๑๙๑ หมู่ที่  ๘  ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปักธงชัย  มาทางทิศใต้ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ ๑๘.๕๐ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๓๗,๕๐๐ ไร่

อาณาเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนกออก  มีเขตพื้นที่ติดต่อโดยสังเขป

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเมืองปัก  และ  ตำบลโคกไทย  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอน   และ  ตำบลเกษมทรัพย์  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเกษมทรัพย์ และ ตำบลสะแกราช  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทางหลวงหมายเลข  ๓๐๔  (สายนครราชสีมา – กบินทร์บุรี)

ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ

          ลักษณะภูมิประเทศของ  เทศบาลตำบลนกออก  มีพื้นที่ประมาณ ๓๗,๕๐๐ ไร่ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วยไหลผ่าน ๒ สาย  ได้แก่  ลำห้วยลำพระเพลิง  และลำห้วยลำสำรายมีคลองส่งน้ำชลประทานจากเขื่อนลำพระเพลิงไหลผ่าน ลักษณะพื้นดินเป็นดินร่วนปนทรายภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นแบ่งออกเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว การประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกรรม

          เทศบาลตำบลนกออก  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านไว้เป็นอย่างดีการดำเนินชีวิตเรียบง่าย  ให้เกียรติผู้สูงอายุในแบบของสังคมชนบทประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน  และรับจ้างทั่วไปและอื่น ๆเช่น รับราชการ  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  ร้านอาหาร  ปั๊มน้ำมัน  การประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้องอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติส่วนหนึ่งก็จะมาจากระบบชลประทานมีการใช้เทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆเข้าช่วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตมากขึ้น

ด้านการเมือง การปกครอง

          เทศบาลตำบลนกออก มีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน ๑๒ คน จากเขตเลือกตั้ง ๒ เขตๆ ละ ๖ คน  การบริหารกิจการภายในเทศบาลตำบลนกออก  แบ่งเป็น ๒ ฝ่ายคือ

          ฝ่ายนิติบัญญัติ  ประกอบด้วย  ประธานสภา ๑ คน  รองประธานสภา ๑ คน  เลขานุการสภา ๑ คน ประธานสภาและรองประธานสภา  เลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล  ให้นายอำเภอแต่งตั้งตามมติของสภาเทศบาล  ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล  ดำรงตำแหน่งอยู่ครบอายุของสภาเทศบาล  หรือมีการยุบสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล  ให้สภาเทศบาลเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาล   โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ  งานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาเทศบาลมอบหมายเลขานุการสภาเทศบาล  พ้นจากตำแหน่งเมื่อครบอายุของสภาเทศบาล  หรือเมื่อมีการยุบสภาเทศบาล  หรือสภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

          ฝ่ายบริหารประกอบด้วย นายกเทศมนตรี  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี  ซึ่งมิใช่  สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายได้ไม่เกิน ๒ คน แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรี  ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อีก ๑ คน  และแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อีก  ได้อีก ๑ คน

ตำบลนกออกมีพื้นที่โดยประมาณ ๑๘.๕๐ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ ๓๗,๕๐๐ ไร่  จำแนกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลนกออก  ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พื้นที่ทั้งสิ้น ทำนา (ไร่) ทำไร่-ทำสวน ที่อยู่อาศัย ที่สาธารณะ หมายเหตุ
บ้านบุโกรก ๒,๙๔๕ ๓,๔๑๑ ๑๙๕ ๔.๑
บ้านพระเพลิง ๔,๖๗๐ ๓,๗๖๐ ๒๔๘ ๒๖๙ ๔๕
บ้านโคกสระน้อย ๒,๖๐๐ ๑,๖๐๐ ๓๐๐ ๑๕๐ ๒๐๖
บ้านสระน้อย ๓,๖๑๕ ๒,๔๐๐ ๑๒๐ ๑๙๒ ๑๒๒
บ้านสระน้อย ๒,๖๒๐ ๒,๒๕๐ ๓๕๕ ๑๗๘ ๑๑๖
บ้านนกออก ๓,๗๙๐ ๒,๗๓๐ ๓๐๐ ๑๘๐
บ้านทุ่งจาน ๔,๔๓๐ ๒,๕๐๐ ๓๐๐ ๔๑๓ ๐.๕๐
บ้านท่าน้ำซับ ๒,๘๔๕ ๑,๖๔๕ ๑,๓๐๐ ๒๖๑ ๒๕
บ้านปรางค์ ๕,๐๓๕ ๑,๙๙๕ ๑,๘๖๘ ๖๗
๑๐ บ้านนกออก ๔,๙๕๐ ๓,๖๕๕ ๘๘๒ ๑๔๒ ๒.๒
รวม ๓๗,๕๐๐ ๒๔,๖๓๕ ๕,๖๗๓ ๑,๘๕๒ ๕๒๒.๗

ประชากร

          มีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๕,๙๕๔  คน  แยกเป็นชาย  ๒,๘๖๖  คน  หญิง  ๓,๐๘๘  คน แยก หมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
บ้านบุโกรก ๘๑ ๑๖๓ ๑๖๒ ๓๒๕
บ้านพระเพลิง ๒๗๐ ๔๗๐ ๕๐๖ ๙๗๖
บ้านโคกสระน้อย ๑๕๓ ๒๕๖ ๒๙๗ ๕๕๓
บ้านสระน้อย ๑๙๒ ๓๑๒ ๓๖๐ ๖๗๒
บ้านสระน้อย ๑๘๔ ๒๗๖ ๓๑๐ ๕๘๖
บ้านนกออก ๑๘๐ ๓๐๑ ๒๘๓ ๕๘๔
บ้านทุ่งจาน ๔๓๕ ๕๑๗ ๕๕๕ ๑,๐๗๒
บ้านท่าน้ำซับ ๒๖๒ ๒๓๖ ๒๔๕ ๔๘๑
บ้านปรางค์ ๖๘ ๑๒๗ ๑๒๓ ๒๕๐
๑๐ บ้านนกออก ๑๕๕ ๒๐๘ ๒๔๗ ๔๕๕
รวม ๑,๙๘๐ ๒,๘๖๖ ๓,๐๘๘ ๕,๙๕๔