กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

08 เม.ย. 65

วันศุกร์ที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๕ เวลา  ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนกออก  จัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลนกออก  ตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรในด้านธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักในการบริหารงานที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้   โดยนายกเทศมนตรีได้ประกาศเจตน์จำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนกออกและนำข้าราชการ  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  กล่าวแสดงเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิด  (No Gift Policy)  โดยจัดกิจกรรมบริเวณ ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนกออก