โครงการอบรมผู้สูงอายุ

22 ก.ค. 65

เทศบาลตำบลนกออก  จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเองเรื่องการออกกำลังกาย  การรับประทานอาหาร  อย่างไร ในวัยสูงอายุ    โดยจัดโครงการ ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเรียนวัดม่วง   ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา