โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนกออก

07 ก.ค. 64

เทศบาลตำบลนกออก จัดโครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนา และประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนกออก และโครงการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนกออก