พิธีรับมอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น มูลนิธิประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ แก่นางจำปี กล่ำจันทร์ ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนกออก ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

05 ต.ค. 65