ปลูกหญ้าแฝก2564

13 ก.ย. 64

เทศบาลตำบลกนออก  ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ  ประจำปี 2564  ณ บริเวณริมคลองธรรมชาติหมู่ที่ 10 ต.นกออก อ.ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา