ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

16 ก.ย. 65

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเพลิง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)