โครงการอบรมวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัย

04 ก.ย. 62

4 ก.ย.62 สำนักปลัดฯ ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุในการเดิน ประจำปี 2562 Fโดยได้รับความร่วมมือจาก สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทยฯ์ สารวัตรฯ อสม. อปพร. วิทยากร คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลฯ เป็นอย่างดี