โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

30 ก.ค. 62

เทศบาลตำบลนกออก จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ให้กับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลนกออก  ประจำปี  ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่  ๒๓-๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ  จังหวัดเพชรบุรี