โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

16 ม.ค. 60

เทศบาลตำบลนกออก จัดอบรมและศึกษาดูงาน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙