โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ๒๕๖๒

01 ก.ค. 62

เทศบาลตำบลนกออก จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒

ณ  บ้านทรัพย์ศิลาทอง  รีสอร์ท ตำบลคลองไผ่  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา