โครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลง

12 ต.ค. 60

เทศบาลตำบลนกออก  ขอประชาสัมพันธ์โครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse Dervied Fule,RDF) : และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลตำบลนกออก