โครงการศึกษาดูงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

28 ก.พ. 60

 

เทศบาลตำบลนกออก  จัดโครงการศึกษาดุงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐