โครงการยุวมัคคุเทศก์

17 มี.ค. 58

เทศบาลตำบลนกออก  ร่วมกับ  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

จัดโครงการยุวมัคคุเทศก์ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ –  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๘