โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศึกษาดูงานของตคณะกรรมกชุมชน

18 ก.ค. 60

เทศบาลตำบลนกออก จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน

ประจำปี ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ณ  จังหวัดระยอง