โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

04 ก.ย. 57

เทศบาลตำบลนกออก  จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบครีรีขันธ์