โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร ประจำปี ๒๕๖๑

24 ก.ย. 61

เทศบาลตำบลนกออก จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร

ให้แก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลนกออก

  ระหว่างวันที่  ๔-๗ กันยายน  ๒๕๖๑

ณ จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และจังหวัดนครพนม