โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน

22 ก.ย. 63

เทศบาลตำบลนกออก จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน

ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๓   ณ จังหวัดจันทบุรี