โครงการป้องกันอัคคีภัยและสาธิตการดับเพลิง

04 ส.ค. 63

เทศบาลตำบลนกออก  จัดโครงการป้องกันอัคคีภัยและการธิตการดับเพลิงให้กับชุมชนและสถานศึกาา ประจำปี ๒๕๖๓  เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ที่เข้ารับการอบได้ตระหนักถึงการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้้งให้รู้ถึงผลเสียหายที่ได้รับจากอัคคีภัย และให้ผู้เข้าอบรมได้มีพื้นฐานในการดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า จะสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นไ้ดอย่างถูกต้อง