โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยความดันเบาหวาน

23 ก.ค. 62

เทศบาลตำบลนกออก  จัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวานในประชาชนทั่วไป ประจำปี  ๒๕๖๒  ในวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนกออก

จัดโดย  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนกออก