วันเทศบาลประจำปี ๒๕๖๐

27 เม.ย. 60

เทศบาลตำบลนกออก  จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล วันที่  ๒๔  เมษายน ๒๕๖๐

โดยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ผู้นำหมู่บ้าน  ผุ้นำชุมชน ร่วมกัน

ทำบุญเลี้ยงพระ  ปลูกต้นไม้  และพัฒนาทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนกออก