วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘

12 ม.ค. 58

เทศบาลตำบลนกออก  กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๘  ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลทั้ง  ๔  โรงเรียน 

โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่โรงเรียนวัดโคกสระน้อย