ลงพื้นที่เพื่อรับขึ้นทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนกออก ณ บ้านนกออก หมู่ที่ 10 ที่ศาลา SML หมู่ที่ 10

17 ก.พ. 66

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนกออก
ลงพื้นที่เพื่อรับขึ้นทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
แก่สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนกออก
ณ บ้านนกออก หมู่ที่ 10 ที่ศาลา SML หมู่ที่ 10
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า