พ่นหมอกควัน

14 มี.ค. 61

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในตำบลนกออก