พิธีมอบอนุบัตรให้กับนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

17 มี.ค. 60

เทศบาลตำบลนกออก  จัดพิธีมอบอนุบัตรให้กับนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลนกออก

ทั้ง  ๔ ศูนย์  จำนวน      คน