ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการผู้สูงอายุ

29 ส.ค. 62

เทศบาลตำบลนกออก ได้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ  ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพราย นางสาวบุญช่วย  คำจะโปะ  หมู่ที่  ๗ ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา