ประชุมสภาเทศบาลตำบลนกออกครั้งแรก

06 พ.ค. 64
นายบัลลังก์ ไวย์ศิริ นายอำเภอปักธงชัย ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนกออก ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนกออก เพื่อเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภา พร้อมกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ผลการคัดเลือก ได้แก่
นายธงชัย จันทร์เรือง เป็น ประธานสภาเทศบาลตำบลนกออก
นางเฟื่อง ผิวฉิมพลี เป็น รองประธานสภาเทศบาลตำบลนกออก
นายสังคม ทะสุนทร ปลัดเทศบาลตำบลนกออก เป็น เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนกออก