ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายยัง แขมเกษม ถึง บ้านนางพรทิพย์ ศรีอะบุตร

06 ม.ค. 66

ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายยัง แขมเกษม ถึง บ้านนางพรทิพย์ ศรีอะบุตร ชุมชนที่ ๔