ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากข้างบ้านนายพร้อม ดำริห์สระน้อย ถึง บ้านนางแต๋ว ชุมชนที่ ๖

06 ม.ค. 66

ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากข้างบ้านนายพร้อม ดำริห์สระน้อย ถึง บ้านนางแต๋ว ชุมชนที่ ๖