ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสะอิ้ง โตจะโปะ ถึง บ้านนางจิระประภา ไตรจะโปะ

06 ม.ค. 66

ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสะอิ้ง โตจะโปะ ถึง บ้านนางจิระประภา ไตรจะโปะ