ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนกออก อันต้องเสียภาษี ประจำปี 2566 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

14 ธ.ค. 65

ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนกออก อันต้องเสียภาษี ประจำปี 2566 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่