ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายปราสาทบ้านปรางค์ช่วงที่ ๒

05 มิ.ย. 62

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านสระน้อยหมู่ที่ ๕ ถึงบ้านพระเพลิงหมู่ที่ ๒  (สายปราสาทบ้านปรางค์ ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)