นายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย

12 พ.ค. 64

วันที่  12 พฤษภาคม  2564   เวลา  13.00 น.

นายปราโมทย์ สิทธิ์ปราโมทย์  นายกเทศมนตรีตำบลนกออก

แถลงนโยบายก่อนเข้ารับตำแหน่งในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนกออก

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  2564  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนกออก