ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

23 ส.ค. 56

คณะผู้บริหารและพนักงาน  ร่วมพิธีถวายพระพร  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ณ  ศูนย์  ๓  วันสานสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลนกออก

ในวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖