ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

01 ต.ค. 57

เทศบาลตำบลนกออก ได้รับเกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ที่เข้ามาศึกษาดูงาน

ณ เทศบาลตำบลนกออก ในวันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๗  และคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวแดง  อำเภอปทุมรัตน์ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๗