ดูงานและประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.

17 ก.พ. 60

วันที่  ๖ กุมภาพันธ์  เทศบาลตำบลนกออก  ดูงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สวนนครเมืองย่า โดย ดร. กิจติกร  กีรติเรขา

วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เรื่อง การจัดทำแผนดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ตำบลนกออก

ณ ศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา